Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK). Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest zarejestrować się i założyć konto na Elektronicznej Platformie Konkursowej. Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK.
ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Uczestnik konkursu musi spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. W tym celu Uczestnik konkursu musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 7.000 m², dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Należy potwierdzić, że powyższy zapis dotyczy daty wydania pozwolenia na budowę dla budynku użyteczności publicznej (jak określono powyżej), które umożliwiało realizację budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 7.000 m². Nie dotyczy to dat późniejszych pozwoleń dotyczących zmian o mniejszym zakresie - np. zaprojektowanie powierzchni mniejszej niż wymagane 7 tys. metrów kwadratowych, nowy wjazd na teren nieruchomości, itp.
Odpowiedź:
Załącznik nr 9 do Istotnych Postanowień Umowy (stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) - Wymagania Wymiany Informacji został dodany na stronie Konkursu.
Odpowiedź:
Model, który został wykorzystany w Wytycznych do konkursu pochodzi z ogólnodostępnej bazy dostępnej pod adresem https://cadmapper.com/
Odpowiedź:
Wszelkie dokumenty wymagane w związku z udziałem w Konkursie zobowiązany jest podpisać i złożyć Uczestnik konkursu lub ustanowiony przez niego pełnomocnik. Dokumenty, co do których ustawa Prawo zamówień publicznych lub rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dopuszczają formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, mogą być poświadczone przez notariusza w sposób określony w art. 97 par. 2 ustawy prawo o notariacie. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej notariusz może dokonać w odniesieniu do dokumentów o których mowa w par. 6 ust. 2, par. 7 ust. 2, par. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia.
Odpowiedź:
Mapa w formacie .dxf została zamieszczona na stronie konkursu i jest dostępna jedynie dla Uczestników konkursu zaproszonych do składania prac konkursowych. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zasadami licencjonowania Uczestnicy konkursu mogą z niej korzystać jedynie w celu przygotowania pracy konkursowej.
Odpowiedź:
Do decyzji uczestnika konkursu. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innej kwalifikacji drzew do wycinki niż jest to uwzględnione w opracowanej mapie zasadniczej, pod warunkiem zachowania w pracy konkursowej zgodności projektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obowiązującej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozwiązania projektowe mają gwarantować ład przestrzenny, który tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo- społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Odpowiedź:
Teren objęty Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zostać przedstawiony w opracowaniu. Nie zaleca się zmiany terenu uniemożliwiającej korzystanie z części budynku Województwa Mazowieckiego pozostałej po częściowej rozbiórce.
Odpowiedź:
Jeżeli koncepcja funkcjonalno-przestrzenna umożliwi uzyskanie większej powierzchni biurowej niż w programie zostanie ona przeznaczona dla innych jednostek Województwa Mazowieckiego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż konkurs nie obejmuje wykonania projektu specjalnych stref ochronnych. Na 62 stronie załącznika nr 6a do konkursu - Wytyczne do Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej wskazano ogólne wytyczne dla tych stref. Pomieszczenia zostały wyszczególnione w PFU w celu lepszego zobrazowania uczestnikom konkursu jakie pomieszczenia planowane są do ulokowania w ramach tych stref co jest potrzebne m.in. do ustalenia racjonalnej lokalizacji w budynku oraz sposobu funkcjonowania z pozostałymi częściami budynku. W ramach konkursu uczestnik zobowiązany jest do wskazania usytuowania w dokumentacji specjalnych stref ochronnych, uwzględnienia w projekcie konstrukcji, odpowiedniego zasilania w media oraz uwzględnienie w bilansie powierzchni. Projekt specjalnych stref ochronnych stanowić będzie odrębne opracowanie. Na etapie konkursu nie należy projektować układu pomieszczeń dla stref specjalnych.
Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego jest uzyskanie możliwości skomunikowania, w formie przejścia pieszego, pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a istniejącą siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zgodnie z Regulaminem konkursu Zamawiający dopuszcza również inne możliwości połączenia. Należy zakładać iż sekcje w nowoprojektowanym budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a istniejącą siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie będą ze sobą współdziałały. Została wykonana analiza mająca na celu zbadanie możliwości połączenia projektowanego budynku na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie z istniejącym budynkiem Sądu Najwyższego, która zawiera się w załączniku nr 6a do Regulaminu konkursu - Wytyczne do Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej.
Odpowiedź:
Tak, jednak referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana mogą być zastąpione oświadczeniem Wykonawcy tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, co należy udowodnić Zamawiającemu.
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z załącznikiem 6a do Regulaminu konkursu (str. 43) oczekuje, aby zapewnić podział Sali w płaszczyźnie równoległej do prezydium, jednocześnie nie wyklucza dodatkowego podziału w płaszczyźnie prostopadłej do prezydium.
Odpowiedź:
Do składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 342 ust. 2 ustawy na obecnym etapie Konkursu zmiana treści Regulaminu konkursu jest niedopuszczalna, chyba że dotyczy zmiany składu sądu konkursowego.
Odpowiedź:
W budynkach sądów powszechnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu nie należy projektować zieleni na dachach. Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym i nie podlega tym regulacjom.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.1.1 Wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych z dnia 4.12.2020 roku, stanowiących zał. nr 12 do załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu, budynek sądu musi posiadać minimum dwa wejścia do budynku (w tym dla sędziów i pracowników sądu oraz dla interesantów). Nie dopuszcza się zrobienie jednego wejścia. Uczestnik konkursu może przyjąć inne rozwiązania niż wg schematu ze str. 60 załącznika 6a do Regulaminu konkursu (pokazano rozwiązania przykładowe). Dla wejścia służbowego nie potrzebna jest dodatkowa portiernia, ale wejścia do budynku powinny być zabezpieczone przed swobodnym dostępem osób postronnych, co może być realizowane np. poprzez dozór ochrony budynku (stanowisko ochrony wewnątrz w pobliżu wejścia) albo przez system kontroli dostępu, bądź też przyjęcie innych rozwiązań.
Odpowiedź:
Do składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 342 ust. 2 ustawy na obecnym etapie Konkursu zmiana treści Regulaminu konkursu jest niedopuszczalna, chyba że dotyczy zmiany składu sądu konkursowego.
Odpowiedź:
1. Musi być zgodna z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Do decyzji Uczestnika konkursu, mogą być zlokalizowane np. na kondygnacji -1.
3. Aula będzie wykorzystywana przez użytkowników budynku oraz nie wyklucza się jej wynajmowania.
4. Zaleca się rozmieszczenie jednostek zgodnie ze schematem ze str. 42 załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu, ale Zamawiający nie wyklucza innego sposobu rozlokowania jednostek organizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach, z zastrzeżeniem lokalizowania poszczególnych jednostek w obrębie sąsiednich kondygnacji.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Intencją Zamawiającego jest dopuszczenie obsługi wspólną drogą pożarową, o ile jej lokalizacja nie wpływa na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga konieczności przewidzenia ogrodzenia terenu inwestycji.
Odpowiedź:
Tak, w granicach wyznaczonych w służebności. Sąd Apelacyjny w Warszawie posiada ustanowioną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na działce nr 2/3 oraz działce nr 2/2.
Odpowiedź:
Sąd Apelacyjny w Warszawie posiada ustanowioną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na działce nr 2/3 oraz działce nr 2/2.
Odpowiedź:
Na tym etapie realizacji nie, ale w przyszłości (po rozstrzygnięciu roszczeń) Zamawiający nie wyklucza rozbiórki istniejącego budynku.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6g do regulaminu konkursu - Warunki przyłączeniowe - Warunki techniczne przyłączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji nie jest dopuszczalna realizacja nadwieszeń budynków nad pasem ochronnym kanału burzowego.
Odpowiedź:
Do decyzji uczestnika - pod warunkiem zachowania w pracy konkursowej zgodności projektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obowiązującej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Odpowiedź:
Do decyzji uczestnika - pod warunkiem zachowania w pracy konkursowej zgodności projektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obowiązującej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem konkursu wejście bezpośrednio z chodnika zlokalizowanego od ul. Świętojerskiej nie jest dopuszczalne. Zastosowanie np. przedpola spełnia warunek nielokalizowania wejścia głównego bezpośrednio z ul. Świętojerskiej.
Odpowiedź:
Do składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 342 ust. 2 ustawy na obecnym etapie Konkursu zmiana treści Regulaminu konkursu jest niedopuszczalna, chyba że dotyczy zmiany składu sądu konkursowego.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.1 Wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych z dnia 4.12.2020 roku, stanowiących zał. nr 12 do załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu, budynki sądów należy projektować w średnim standardzie wykończenia elementów zewnętrznych i wewnętrznych, z zastosowaniem materiałów i technologii trwałych, odpornych na uszkodzenia i zabrudzenia, sprawdzonych i ekonomicznych w eksploatacji. Średni standard wykończeniowy oznacza stosowanie dobrej jakości materiałów i wyposażenia oferowanych na rynku w średnim poziomie cen. Jednocześnie w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stanowiącej załącznik nr 6c do Regulaminu konkursu został nałożony wymóg przyjęcia rozwiązań przestrzennych o wysokich standardach estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych. W związku z powyższym, należy dążyć do przyjęcia takich rozwiązań projektowych, aby uzyskać wysokie standardy estetyczne, funkcjonalne i materiałowe w średnim standardzie wykończenia, tj. stosowanie dobrej jakości materiałów i wyposażenia oferowanych na rynku w średnim poziomie cen.
Odpowiedź:
Pokoje narad przy salach rozpraw nie muszą mieć okien, ale jeśli jest możliwe aby posiadały doświetlenie światłem dziennym bez pozbawiania innych pomieszczeń stałej pracy i biurowych to Zamawiający dopuszcza przyjęcie doświetlenia światłem dziennym.
Szacowanie powierzchni całkowitej budynku (wiersze o numerach 16 – 22 ) w tabeli programu funkcjonalno - użytkowego dla projektowanego budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie, umieszczone w załączniku nr 6a - wytyczne do Konkursu ma charakter szacunkowy i poglądowy dla zobrazowania wielkości budynku. Bezwzględnie obowiązujące wielkości poszczególnych pomieszczeń wskazano w wierszach o numerach 1 -11 programu funkcjonalno – użytkowego. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przyjęcia takiego układu, aby poszczególne pomieszczenia określone w wierszach o numerach 1 -11 miały powierzchnie zbliżoną (identyczną) do podanej w programie funkcjonalno – użytkowym. Powyższe dotyczy szczególnie sal rozpraw. W zakresie specjalnych stref ochronnych (wiersz 12) należy wskazać usytuowania poszczególnych stref wraz z ich sumaryczną powierzchnią (sumy wierszy 12.1 i 12.2 programu funkcjonalno – użytkowego), uwzględnić w projekcie konstrukcji oraz w zakresie odpowiedniego zasilania w media i uwzględnić w bilansie powierzchni całego budynku - bez projektowania układu poszczególnych pomieszczeń wchodzących w zakres danej strefy. Poszczególne pomieszczenia wierszy 12.1 i 12.2 programu funkcjonalno – użytkowego zostały umieszczone pomocniczo, aby zobrazować funkcje stref oraz w celu racjonalnego i spójnego usytuowania stref w budynku.
Zgodnie z pkt 1.1.10 Wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych z dnia 4.12.2020 roku, stanowiących zał. nr 12 do załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu, dopuszcza się 5% zwiększenie wielkości powierzchni użytkowej i ruchu (komunikacji) - w dokumentacji projektowej dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowywanych oraz przebudowywanych budynków w stosunku do zaakceptowanych programów funkcjonalno-użytkowych.
W wyjątkowych przypadkach, po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia przez inwestora lub właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości i po uzyskaniu akceptacji Ministra Sprawiedliwości, możliwe jest zwiększenie powierzchni użytkowej i ruchu łącznie do 10% w stosunku do zaakceptowanych programów funkcjonalno - użytkowych.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości komunikacja wynosi 25% powierzchni użytkowej wskazanej w programie funkcjonalno – użytkowym w wierszu 14. Zgodnie z pkt 4.4 Wytycznych Pomieszczenia usługowe (nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym) oraz węzły sanitarne dla pracowników, interesantów i osób o szczególnych potrzebach należy projektować indywidualnie.
Odpowiedź:
Szyb windowy łączący kancelarię tajną z zespołem pomieszczeń sali rozpraw do posiedzeń niejawnych ma być wydzielony tylko do transportu dokumentów o charakterze niejawnym.
Odpowiedź:
Ogólne wytyczne w zakresie specjalnych stref ochronnych zostały wskazane na stronie 62 załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu.
Odpowiedź:
Intencją Sądu Apelacyjnego w Warszawie było uzyskanie łącznika z Sądem Najwyższym. Na etapie opracowania wytycznych do konkursu wykonano analizy, z których wynikło, że na tym etapie budowa łącznika nie jest możliwa. Wobec tego w wytycznych do konkursu jest mowa tylko o pieszym przejściu między budynkami.
Odpowiedź:
Oba budynki powinny mieć możliwość rozpoczęcia i zakończenia budowy niezależnie. Dopuszcza się elementy wspólne, których realizacja nie powinna wpływać na kolejność budowy budynków.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6a (str. 46) do Regulaminu konkursu bufet jest wspólny i należy go zlokalizować na parterze. Bufet powinien być dostępny z zewnątrz.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem 6a do Regulaminu konkursu (str. 37) (…) wskazane aby sale rozpraw posiadały doświetlenie światłem dziennym (…). Sposób realizacji wskazania do decyzji Uczestnika konkursu. Układ sali ma być tak zaprojektowany, aby na ścianie prezydialnej nie było okna.
Odpowiedź:
Tak, w załączniku 6a (str. 43) do Regulaminu konkursu Zamawiający wskazał, że pokoje m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczących powinny być w sąsiedztwie Dyrektora Kancelarii Sejmiku.
Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego jest by sale wskazane w pytaniu posiadały doświetlenie światłem dziennym.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi MS Załącznik nr 6l do Regulaminu konkursu okna łatwo dostępne z zewnątrz (piwnica, parter) oraz w pomieszczeniach: kasy, salach rozpraw, pokojach przesłuchań i w pomieszczeniach dla zatrzymanych - powinny być okratowane lub zabezpieczone: folią antywłamaniową, szybami bezpiecznymi, ewentualnie żaluzjami. Rozwiązanie do decyzji uczestnika (intencją Zamawiającego jest, by pomieszczenie kasy posiadało kratę od wewnątrz).
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest ulokowanie poczekalni biura obsługi interesantów w obrębie holu głównego wejściowego.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem 6a (str. 37) do Regulaminu konkursu co do zasady pomieszczenia przynależne danemu wydziałowi mają być grupowane razem. Intencją Zamawiającego jest umieszczenie pomieszczeń typu magazyn artykułów piśmiennych i innych tego typu w miejscach o mniej korzystnej lokalizacji niż dla pokoi biurowych, np. pozbawionych światła dziennego, o nieregularnym kształcie. W kondygnacji podziemnej planuje się lokalizować m.in. archiwum zakładowe i podręczne. Dla budynku Województwa Mazowieckiego magazyny zakładowe ARMSA, MSCDN oraz magazyn sprzętu oraz materiałów gospodarczych i biurowych mogą być zlokalizowane np. na kondygnacji -1.
Odpowiedź:
1. Kancelaria Tajna - pom. 12.2.5, 12.2.6 i 12.2.7 - czyli pomieszczenia TEMPEST, Pomieszczenie podawcze Kancelarii tajnej z windą do Sali niejawnej, Archiwum Kancelarii Tajnej – do żadnego z tych pomieszczeń nie jest potrzebne światło dzienne.
2. Pokój do przechowywania akt - niewskazane.
3. Sale szkoleniowe - nie jest konieczne.
4. Pokoje narad przy Salach Rozpraw - zalecane, lecz nie konieczne.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6a do Regulaminu konkursu (strona 36):
- W terenie znajdują się urządzenia należące do kompleksu Sądu Najwyższego, które należy bezwzględnie zachować. Elementy te wskazano w załącznikach granicznych. Przebudowie może podlegać jedynie ziemny nasyp osłaniający szyb windowy.
-Do pozostawienia są również wybrane elementy uzbrojenia podziemnego, przebiegającego przez działkę nr 2/4. Są to kable elektroenergetyczne zasilające Sąd Najwyższy oraz kanał burzowy oznaczony na mapie kB 1300 x 1800, przebiegające wzdłuż zachodniej granicy obszaru opracowania. Pozostałe do decyzji Uczestnika konkursu. Dopuszczalna jest przebudowa kabli pod warunkiem uzgodnienia rozwiązań ze wszystkich stronami i gestorami sieci.
Odpowiedź:
1. Budynek dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ma posiadać 2 UPS do pracy równoległej, podtrzymanie 15 min. Z UPS zasilane wszystkie systemy zabezpieczające budynek i serwerownia oraz gniazda dedykowane w newralgicznych odbiorach uzgodnione na dalszym etapie projektowania.
2. Intencją Zamawiającego dla budynku dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie było zainstalowanie generatora prądu do zasilania serwerów w planowanym pomieszczeniu serwerowni oraz systemów zabezpieczających budynek powiększony o ok. 40% dodatkowej mocy do uzgodnienia na dalszym etapie projektowania. Lokalizacja do decyzji Uczestnika konkursu. Wymagania w zakresie zasilania budynku Województwa Mazowieckiego należy przyjąć jak dla budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Na tym etapie nie przewiduje się przyłącza gazowego.
Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego była stacja trafo, która musi się znajdować na kondygnacji parteru w budynku lub wolnostojąca. W przypadku gdy na dalszym etapie projektowania okaże się że nie będzie to możliwe, po spełnieniu dodatkowych wymagań i przeprowadzeniu stosownych uzgodnień Zamawiający dopuszcza przyjęcie innego rozwiązania.
Odpowiedź:
  1. Należy zaprojektować maksymalną liczbę stanowisk zgodnie z DULICP.
  2. Zamawiający zaakceptuje maksymalnie 10 % tolerancję wielkości zespołu pomieszczeń.
  3. Należy zaprojektować pomieszczenia zgodnie z załącznikiem nr Ga do Regulaminu konkursu.
  4. Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr Ga do Regulaminu konkursu (str. 43) oczekuje, aby zapewnić podział Sali w płaszczyźnie równoległej do prezydium, jednocześnie nie wyklucza dodatkowego podziału w płaszczyźnie prostopadłej do prezydium.
  5. Zgodnie z załącznikiem nr 6a do Regulaminu konkursu (str.43) należy zaprojektować 8 pokoi (1 p.x1 os. + 7 p. x2 os.).
  6. Do decyzji Uczestnika konkursu - mogą być zlokalizowane np. na kondygnacji -1.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6a do Regulaminu konkursu (str.43) należy zaprojektować 8 pokoi (1 p.x1 os. + 7 p. x2 os.). Powyższe wyjaśnienia odzwierciedlają intencje Zamawiającego i nie stanowią modyfikacji (zmiany) Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6a (str. 46) do Regulaminu konkursu pomieszczenia przypisane są do ARM SA, jednakże Zamawiający nie wyklucza jednego pomieszczenia serwerowni dla wszystkich jednostek zlokalizowanych w budynku z podziałem na strefy i z systemem dostępowym dla wszystkich użytkowników.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu, jednak zgodnie z załącznikiem 6a i 6g do Regulaminu konkursu, tj. w szczególności warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.