Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

O konkursie

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 5 i 48/1 z obrębu 5-02-08, przy ul. Świętojerskiej 9, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w Rozdziale II ust. 4 Regulaminu  i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

Prace konkursowe do których załączono oświadczenie o kosztach wskazujące koszt:

  1. przekraczający budżet określony w Rozdziale II ust. 4 Regulaminu;
  2. przekraczający budżet określony w Rozdziale II ust. 5 Regulaminu;
  3. rażąco zaniżony w stosunku do realnych kosztów wykonania dokumentacji na podstawie Pracy konkursowej;

lub niezawierające oświadczenia o kosztach nie będą podlegały ocenie.

Kwota za wykonanie Usługi podana przez Uczestnika w Oświadczeniu o kosztach, którego wzór stanowi załącznik 5a do Regulaminu, będzie traktowana jako wstępna propozycja cenowa złożona Organizatorowi konkursu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie Zamówienia z wolnej ręki.

W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dwóch, w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem budynków dla dwóch odrębnych inwestorów, na odrębnych działkach należących do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (działka 2/4) oraz Województwa Mazowieckiego (działki 2/2,2/3).

Budynki powinny być spójne estetycznie i kubaturowo, zgodnie z uwarunkowaniami decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jednakże należy je projektować jako niezależne od siebie jednostki własnościowe i administracyjne. Należy zaprojektować budynki w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla Zadań 1 i 2.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla Zadań 1 i 2.