Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Kryteria oceny

Opracowania konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%
  Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.
  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.
 2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%
  Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.
  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.
 3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%
  Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.
  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.
 4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%
  Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie szacunkowych kosztów realizacji Inwestycji podanych w części opisowej Pracy konkursowej według wzoru określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 Regulaminu.
  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 10.

Praca konkursowa dla której Uczestnik konkursu w części opisowej określi:

 1. planowany koszt brutto realizacji Inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu (bez wyposażenia wnętrz) dla Zadania 1, lub
 2. planowany koszt brutto realizacji Inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu (bez wyposażenia wnętrz) dla Zadania 2, lub
 3. szacunkowy łączny koszt brutto wykonania Przedmiotu Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Zadania 1 i 2 łącznie,

wyższy niż kwoty określone w Rozdziale II ust. 4 i 5 Regulaminu nie będzie podlegać ocenie przez Sąd Konkursowy.