Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Ogłoszenie o konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 104.00 KB)
2. 11.05.2022, 19:49:17 11.05.2022, 17:49:17 Sprostowanie ogłoszenia o konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 83.43 KB)
3. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 1,003.15 KB)
4. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu Usługi udzielonego w trybie Zamówienia z wolnej ręki. Pobierz plik » (format .zip, 1.02 MB)
5. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 2 - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej Pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji Prac konkursowych. Pobierz plik » (format .pdf, 224.36 KB)
6. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3a - Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 67.24 KB)
7. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3b - Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy. Pobierz plik » (format .docx, 23.76 KB)
8. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3c - Wzór wykazu osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu koncepcji konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 28.38 KB)
9. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3d - Wzór wykazu usług. Pobierz plik » (format .docx, 24.36 KB)
10. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3e - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 24.45 KB)
11. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3f - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 24.99 KB)
12. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3g - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu Konkursu. Pobierz plik » (format .docx, 21.23 KB)
13. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3h - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy. Pobierz plik » (format .docx, 24.02 KB)
14. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 3i - Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o spełnianiu warunku udziału w Konkursie dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Pobierz plik » (format .docx, 22.00 KB)
15. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 4a - Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 20.81 KB)
16. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 4b - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .docx, 30.90 KB)
17. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 5a - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .xlsx, 14.30 KB)
18. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 5b - Tabele programowe budynków oraz tabele bilansu dla terenu. Pobierz plik » (format .xlsx, 50.23 KB)
19. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6a - Wytyczne do Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej. Pobierz plik » (format .pdf, 42.85 MB)
20. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6b - Opracowana mapa zasadnicza. Pobierz plik » (format .zip, 1.99 MB)
21. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6c - Decyzja nr 1/ŚRÓ/C1/21 z dnia 26 stycznia 2021 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pobierz plik » (format .zip, 1.02 MB)
22. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6d - Sprawozdanie z badań archeologicznych. Pobierz plik » (format .zip, 5.36 MB)
23. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6e - Inwentaryzacja zieleni. Pobierz plik » (format .zip, 4.24 MB)
24. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6f - Badania geotechniczne. Pobierz plik » (format .zip, 21.41 MB)
25. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6g - Warunki przyłączeniowe. Pobierz plik » (format .zip, 36.84 MB)
26. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6h - Zdjęcia z wizji lokalnej. Pobierz plik » (format .zip, 104.13 MB)
27. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6i - Opinia konserwatora zabytków. Pobierz plik » (format .zip, 151.45 KB)
28. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6j - Analiza przestrzenno-widokowa nowoprojektowanych budynków przy ul. Świętojerskiej 9 z dnia 27 września 2017 roku sporządzona przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Pobierz plik » (format .zip, 23.35 MB)
29. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6k - Domiary geodezyjne. Pobierz plik » (format .zip, 1.40 MB)
30. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6l - Opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości p.n. "Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych z 4 grudnia 2020 roku". Pobierz plik » (format .zip, 3.23 MB)
31. 22.10.2021, 09:00:00 22.10.2021, 07:00:00 Załącznik nr 6m - Inwentaryzacja budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Świętojerskiej 9. Pobierz plik » (format .zip, 2.75 MB)
32. 26.04.2022, 18:39:45 26.04.2022, 16:39:45 Przeciwdziałanie agresji na Ukrainie Pobierz plik » (format .pdf, 100.72 KB)